อบจ.ยโสธรอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป” ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม


” อบจ.ยโสธรอบรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป”
ที่หอประชุมอำเภอกุดชุม

จังหวัดยโสธร 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.นายสถิรพร นาคสุข นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป รุ่นที่ 3 เขตพื้นที่อำเภอกุดชุม ประจำปีงบประมาณ 2563
นายประเทือง เพชรโรจน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

กล่าวว่า สืบเนื่องจากการอบรมครั้งนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรได้จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่นขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการประสานงานหรือบูรณาการการทำงานร่วมกันกับศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เพื่อการปฏิรูประดับจังหวัดและอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกความรักชาติและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นมีความปรองดองสมานฉันท์และมีความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งจะนำไปสู่ความสงบเรียบร้อยในชุมชนตลอดจนเกิดความรักและหวงแหนไว้ซึ่งความเป็นไทยตลอดไป เป้าหมายของผู้เข้าอบรมประกอบด้วยผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอกุดชุมจำนวน 384 คนโดยใช้ระยะเวลาการอบรม 1 วัน สร้างความรักสมัครสมานสามัคคี สร้างความดีเพื่อบ้านเมือง

///พลากร แก้วขวัญข้า รายงาน

,