Uncategorized

จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จังหวัดศรีสะเกษเปิดโครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายธวัช สุระบาล ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2561 โดยมีนายประหยัด ถิลา วัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นำข้าราชการในสังกระทรวงวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และกลุ่มแม่จาก 22 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การมอบเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่หน่วยงานที่ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษดีเด่น ประจำปี 2561 การเดินแบบผ้าไทย ผ้าไหม และชุดไทยในรัชกาลต่างๆ การจัดนิทรรศการผลิตภัณฑ์ผ้าไหม ผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษและการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “แนวทางการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองจังหวัดศรีสะเกษ” ทั้งนี้เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ทรงมีพระราโชบายในการอนุรักษ์และเผยแพร่ผ้าไทย และสืบสาน “ผ้าไทย” อันเป็นมรดกภูมิปัญญาของไทยให้แพร่หลาย และเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการใช้ ผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาครัฐและเอกชน สถานศึกษา ตลอดจนประชาชนในจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายด้วยผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง และเพื่อเป็นการสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนสมามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวอย่างยั่งยืนต่อไป

**********

บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ
โทร.0818781747