ข่าว ร้อยเอ็ด

จ.ร้อยเอ็ด ส.ส. ฉลาด ขามช่วง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอัคคะคำ

จ.ร้อยเอ็ด
ส.ส. ฉลาด ขามช่วง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอัคคะคำ

วันที่(๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒)ณ อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอัคคะคำ*ท่าน ส.ส. ฉลาด ขามช่วง เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอัคคะคำในวันนี้พร้อมท่านธีระชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด,ท่านอ้อยใจ ไชยรส ท้องถิ่นอำเภอโพธิ์ชัย
โดยมีนายวิชัย ยุบลไสย. นายกเทศมนตรีตำบลอัคคะคำ ได้กล่าวรายงานที่มาของงบประมาณการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เทศบาลตำบลอัคคะคำหลังใหม่ ดังนี้
เทศบาลตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอัคคะคำ ขนาด ๕๑-๘๐คน งบประมาณ ๑,๘๔๙๐๐๐ บาทหนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) จำนวน ๑ หลัง
เริ่มดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอ้คะคำ วันที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ส่งมอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอัคคะคำ เมื่อวันที่
๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒

ปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอัคคะคำ มีพนักงานครูเทศบาล จำนวน ๓ คนพนักงานจ้างตามภารกิจ ๓ คน มีนักเรียน ทั้งหมด ๓๒ คน ชาย ๑๙ คนหญิง ๑๓ คน
เมื่อถึงได้เวลาอันเป็นมงคลฤกษ์แล้ว ท่านนายกเทศมนตรีตำบลอัคคะคำได้เชิญท่านประธาน ท่าน ส.ส.ฉลาด ขามช่วงกล่าวเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลอัคคะคำ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเด็กในวันนี้โตเป็นผู้ใหญ่ในวันหน้าหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เห็นความสำเร็จของเด็กนักเรียนทุกคน ในครั้งนี้..

{{{{{{{{{{{{{]{{]]}}}}}}
ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด
รายงาน