Uncategorized

กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., ส่วนราชการ, สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561

กอ.รมน.ลำพูน :
เมื่อ 15 พ.ย. 61 เวลา 16.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., ส่วนราชการ, สื่อมวลชน และประชาชน ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2561 ณ บริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จ.ลำพูน

โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ./ผอ.รมน.จังหวัด ล.พ. เป็นประธานฯ
ซึ่งจังหวัดลำพูน ได้กำหนดจัดงานฯ ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 61 ณ บริเวณหน้าสนามกีฬากลางจังหวัดลำพูน เพื่อเทิดพระเกียรติพระนางจามเทวี ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว โครงการ OTOP และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศล
กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน นักท่องเที่ยว ให้มาร่วมงานฯ ต่อไป การแถลงข่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีผู้มาร่วมงาน จำนวน 100 คน