Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด เกษตรกร

อำเภอจังหารอนุรักษ์สืบสาน!!ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงเกษตรอินทรีย์ วัดป่าตถตาราม ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด*!!

ร้อยเอ็ด-

อำเภอจังหารอนุรักษ์สืบสาน!!ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงเกษตรอินทรีย์ วัดป่าตถตาราม ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด*!!วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร จ.ร้อยเอ็ด เป็นประธานลงแขกเกี่ยวข้าว ของชาวตำบลผักแว่น ณ แปลงเกษตรอินทรีย์ วัดป่าตถตาราม ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด นายแย้ม นพนิยม นายกเทศมนตรีตำบลผักแว่น กล่าวรายงาน โดยการประสานงานของนายวัชรินทร์ เขจรวงศ์ เกษตรอำเภอจัหาร ประสานงาน ประชาชนร่วมจำนวนมาก นับว่าเป็นประเพณีที่แสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่มีการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อีกทั้งยังสามารถช่วยสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันในชุมชน ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวเป็นประเพณีที่ดีงามของชาวอีสานที่ควรอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป

และยังเป็นการน้อมนำเอาพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต เทศบาลตำบลผักแว่น ได้ร่วมกับ พระครูโอภาสศุภกิจ เจ้าอาวาสวัดป่าตถตาราม จัดกิจกรรมโครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อน้อมนำพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการดำเนินชีวิต และแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของข้าราชการ พนักงาน ประชาชนทุกภาคส่วน ร่วมมือร่วมใจสร้างสายใยเชื่อมโยงคนทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน

สร้างสรรค์พลังนำไปสู่ความสามัคคีและยั่งยืน
ว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ นายอำเภอจังหาร กล่าวว่า เป็นโครงการที่ดีมากเรื่องการลงแขกเกี่ยวข้าว เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การลงแขกเกี่ยวข้าววิถีชาวบ้าน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชนประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่นกับหน่วยงานของภาครัฐ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่า และเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ลูกหลานในการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวให้คงอยู่สืบไปมีผู้ร่วมงานประมาณ 200 คน ประกอบด้วย บุคลากรหน่วยงานราชการ สมาชิกจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ และประชาชนทั่วไป เป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมและสืบสานประเพณีอันดีงาม ให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับชุมชนประชาชนทุกภาคส่วน ประชาชนทุกภาคส่วนเกิดความรักความสามัคคีร่วมมือร่วมใจกันลงแขกเกี่ยวข้าว ประชาชนในชุมชนเห็นคุณค่าและเป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่ลูกหลานในการอนุรักษ์ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวให้คงอยู่สืบไป
################
บพิตร. จำปา
กุลศักดิ์ แสงศักดิ์
คณิต. ไชยจันทร์. ภาพ/ข่าว
ศรีไพร ทูลธรรม:ผู้สื่อข่าว
สำนักข่าวประจำจังหวัดร้อยเอ็ด รายงาน