ข่าว ร้อยเอ็ด ข่าวกระแสสังคม ทุกข์ร้อนชาวบ้าน

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562เพื่อดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคขึ้นในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี /สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–

ร้อยเอ็ดขับเคลื่อนคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562เพื่อดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคขึ้นในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี

/สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–

วันนี้ (15 มกราคม 2562) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมข้าวหอมมะลิ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานฐานะทางการเงินกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดร้อยเอ็ด สรุปผลการดำเนินงานจัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินงานกองทุนพัฒนาเด็กชนบท จังหวัดร้อยเอ็ดปี 2561 การจำหน่ายชุดแก้วกาแฟ และชุดแก้วเก็บความเย็น เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2562 โดยกรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำชุดแก้วน้ำเพื่อจำหน่ายหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ

ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาการจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยกระทรวงมหาดไทย ได้อนุมัติให้กรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคขึ้นในวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สำหรับในปี 2562 ตรงกับวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 จังหวัดร้อยเอ็ดได้กำหนดแนวทางการดำเนิน การในปี 2562 โดยจัดงานทอดผ้าป่า ณ วัดเหนือ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

—///—สมนึก บุญศรี/ร้อยเอ็ด/รายงาน/0817082129–