Uncategorized

ตามที่ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ได้ปรารภกับศิษยานุศิษย์ มีเมตตาเปิดโอกาสให้ประชาชนพุทธบริษัทในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ากราบไหว้ ก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศภูฏาน

ตามที่ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร อรัญวาสีภิกขุ ได้ปรารภกับศิษยานุศิษย์ มีเมตตาเปิดโอกาสให้ประชาชนพุทธบริษัทในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้ากราบไหว้ ก่อนจะเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจ ณ ประเทศภูฏาน นั้น

พลตรี บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์
ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7
ได้อาราธนานิมนต์ ขอให้ท่านไปแสดงธรรมแก่ประชาชนทั้งหลาย ณ ลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ 7 อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีชื่อเรียกในทางประวัติศาสตร์ว่า “ทุ่งยั้งทัพ” เนื่องจากพื้นที่แห่งนี้ เคยเป็นที่พักทัพของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จากอยุธยา ผ่านดินแดนล้านนา มุ่งไปตีเมืองอังวะ เพื่อป้องกันการแผ่อิทธิพลรุกรานจากพระเจ้าอังวะแต่เนิ่น เป็นพื้นที่แห่งการ”สั่งสมสรรพกำลังให้พรั่งพร้อม”

โดยการแสดงธรรมจะมีขึ้นในวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 10 นาฬกา ซึ่งมีประชาชนมาร่วมกันฟังธรรมจำนวนมาก