Uncategorized ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ศปข.5 ร่วมกับ รพ.ลานนา จัดอบรม First Aids & CPR ณ ห้องช้างกระ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่

ศปข.5 ร่วมกับ รพ.ลานนา จัดอบรม First Aids & CPR ณ ห้องช้างกระ ชั้น 2 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่

วันที่ 26 กันยายน 2562 ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 (จังหวัดลำปาง) นำโดยนายควง ใสแจ่ม ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 5 ร่วมกับ ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา จัดการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการช่วยฟื้นคืน (First Aids & CPR) ในโครงการรณรงค์สร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อลดการประสบอันตรายของลูกจ้าง ประจำปี 2562

โดยมี นางสาวชณิชา สุนทรนันท์ หัวหน้าศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลลานนา พร้อมทีมเจ้าหน้าที่พยาบาลวิชาชีพ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และฝึกปฏิบัติในการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าอบรม ตัวแทนจากสถานประกอบการต่างๆ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การเคลื่อนย้ายและยกพยุง การปฏิบัติเพื่อช่วยฟื้นการทำงาน ของระบบไหลเวียนโลหิตที่หยุดกะทันหัน เพื่อให้หัวใจกลับมาเต้นเองได้ตามปกติ (CPR) โดยไม่เกิดความพิการของสมอง รวมทั้งสามารถถ่ายทอดความรู้ หลักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องได้ในสถานประกอบการ กรณีที่พบผู้ประสบเหตุอย่างฉุกเฉิน และสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที.

ทรงวุฒิ ทับทอง

Cr. จิราลักษณ์ จันทร์กระจาย หน.แผนกสื่อสารการตลาด โรงพยาบาลลานนา