ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

ศพดส.ภ.จ.เชียงใหม่ อบรมเยาวชน เพื่อสร้างพลังเครือข่ายคนรุ่นใหม่ร่วมกันป้องกันภัยค้ามนุษย์

ศพดส.ภ.จ.เชียงใหม่ อบรมเยาวชน เพื่อสร้างพลังเครือข่ายคนรุ่นใหม่ร่วมกันป้องกันภัยค้ามนุษย์

เชียงใหม่ 27 ก.ย.62 พ.ต.อ.ธีรพล อินทรลิบ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำพูน ปฏิบัติราชการรองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์ปัญหาการค้ามนุษย์ ยังเป็นภัยสำคัญต่อสังคมและเยาวชน ก็ถือเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ดังนั้นทาง ศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัว และป้องกันการปราบปรามการค้ามนุษย์ ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

(ศพดส.ภ.จ.เชียงใหม่) จึงได้จัดกิจกรรมการอบรมให้กับนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้และร่วมกันแก้ไขป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์ รุ่นที่ 3 ในโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการค้ามนุษย์และรูปแบบการเกิดอาชญากรรมตลอดจนแนวทางป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้น พร้อมสร้างภาคีเครือข่ายแนวร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ในสังคมระดับเยาวชนพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่โรงแรมคุ้มภูคำ ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดยพ.ต.อ.ธีรพล กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ปัจจุบันถือเป็นนโยบายสำคัญระดับชาติ จึงอนุมัติให้ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการค้ามนุษย์และแรงงานต่างด้าว จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้และร่วมกันแก้ไขป้องกันภัยจากการค้ามนุษย์ ซึ่งมีเยาวชนเข้ารับการอบรมทั้งหมด 3 รุ่น มากกว่า 270 คน เพื่อเป็นแกนนำเยาวชนที่ช่วยสอดส่องดูแลและร่วมกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ปัจจุบันปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงเด็ก เยาวชน และสตรี เป็นปัญหาที่สั่งสมมาเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน อันเกิดจากการพัฒนา เปลี่ยนแปลง ความเจริญเติบโตของสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับวัฒนธรรมต่างประเทศที่เป็นค่านิยมหรือวัตถุนิยมเข้ามา โดยมิได้คำนึงถึงความพร้อมของการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ก่อให้เกิดปัญหาพื้นฐานที่นำไปสู่ปัญหาอาชญากรรม ซึ่งเยาวชนเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างปัญหาดังกล่าวทั้งที่เจตนาและไม่เจตนา รวมถึงมีเยาวชนอีกจำนวนไม่น้อยที่ตกเป็นเหยื่อจากปัญหานี้ ทำให้เป็นภาระของสถาบันครอบครัวและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับวันจะขยายวงกว้างออกไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหยื่อของความรุนแรง ที่ตกเป็นเครื่องมือของอาชญากรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยผู้หญิงและเด็กได้ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการดังกล่าวเป็นจำนวนมาก มีลักษณะเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกัน เพื่อแสวงหาประโยชน์ร่วมกัน โดยใช้เด็ก เยาวชน และสตรี เป็นเครื่องมือ ซึ่งประชาคมโลกถือว่าเป็นเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรง หรือที่เรียกว่า “การค้ามนุษย์”

ศพดส.ภ.จ.เชียงใหม่ มีแนวความคิดและมาตรการดำเนินการสร้างความร่วมมือกับโรงเรียน หรือสถาบันการศึกษา พัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพและคุณธรรม เป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาให้สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงตัวเด็กและเยาวชนโดยตรง โดยในช่วงเช้ามีการอบรมให้นักเรียน นักศึกษา ได้มีความรู้ความเข้าใจถึงแนวทางการป้องกันปัญหาดังกล่าวและในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมภาคปฏิบัติ “เหยี่ยวข่าวนักเรียนนักศึกษาเฝ้าระวังภัยจากการค้ามนุษย์” ส่งเสริมศักยภาพเยาวชนให้สามารถนำข้อมูลความรู้ไปเผยแพร่ได้ เพื่อสร้างสังคมไทยให้ปราศจากปัญหาการค้ามนุษย์ เกิดความสงบสุขในสังคมต่อไป โดยกิจกรรมดังกล่าวนี้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2561-2564 ฉบับทบทวนรอบปี พ.ศ. 2562 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด “นครแห่งชีวิต และความมั่งคั่ง” ในประเด็นการพัฒนาที่ 6 เรื่องการเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัย และความสงบสุขของประชาชน โดยมีนักศึกษาจาก 3 สถาบันหลักในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยพายัพ จำนวน 90 คน เป็นตัวแทนแกนนำเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือแจ้งเบาะแสปัญหาการค้ามนุษย์ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (ศพดส.ภ.จ.เชียงใหม่) หมายเลขโทรศัพท์ 06 1795 2979 หรือ E-Mail : police.cm. [email protected].

ทรงวุฒิ ทับทอง