Uncategorized ข่าว ชลบุรี

สัตหีบเชิดชูเกียรติรางวัล Sattahip young Artists Award ในงานจัดแสดงศิลปะ full house

สัตหีบเชิดชูเกียรติรางวัล Sattahip young Artists Award ในงานจัดแสดงศิลปะ full house

วันนี้ 14 ก.พ.63 พลเรือเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ประธานชมรมศิลป์เด็กสัตหีบ มาเป็นประธาน ในงานจัดแสดงศิลปะ full house และพิธีเชิดชูเกียรติ เด็กหญิง ชุติมน พุ่มทอง ทีได้รับรางวัล Sattahip young Artists Award ณ หอศิลป์ถิ่นนาวี โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี พลเรือโท ธานี แก้วเก้า เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ คณะนายทหาร ครู อาจารย์ ตลอดจนผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยชมรมศิลปะเด็ก สัตหีบ ได้จัดทำโครงการแสดงผลงานทางศิลปะและเชิดชูเกียรติให้เยาวชนที่มี ความสามารถป็นเลิศ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่กรคุณค่าโดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ประกาศยกส่งเสริม สนับสนุนและยกย่องเด็กเยาวชน และประชาชนทั่วไป ผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ชมรมศิลปะเด็ก สัตหีบได้คัดเลือกเด็กหญิงชุติมน พุ่มทอง เป็นคนแรก และได้ทำการจัดแสดงผลงานและมอบรางวัล Sattahip young Artists’ Award เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นต่อไป

สำหรับเด็กหญิงชุติมน พุ่มทอง เกิดเมื่อวันที่7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2551ปัจจุบันอายุ 12 ปี เป็นนักเรียนโรงเรียนสัตหีบและสมาชิกชมรมศิลปะเด็กสัตหีบ ที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างชื่อเสียงด้านศิลปะ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงปัจจุบันเป็นผู้มีความสามารถเป็นเลิศ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่ห็นคุณค่า เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาผลงานทางด้านศิลปะตลอดเวลา มีผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองปัจจุบันยังคงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะดำรงและดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า มีสมบัติเพียบพร้อมเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลังได้เป็นอย่างดีเด็กหญิงชุติมน พุ่มทอง จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นนักเรียนที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างชื่อเสียงค้นศิลปะ ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงปัจจุบัน เป็นผู้มีความสามารถเป็นเลิศ สร้างสรรคผลงานศิลปะที่หรงคุณค่าโดดเด่น เป็นที่ประจักษ ต่อสาธารณชน

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก