Uncategorized

อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี “ ไทยนิยม ยั่งยืน “

อำเภอบางกรวย
จังหวัดนนทบุรี
“ ไทยนิยม ยั่งยืน “


วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561
เวลา 13.00 น.
นายวัชรเดช เกียรติชานน
นายอำเภอบางกรวย
ออกตรวจเร่งรัดติดตามการดำเนินการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากในพื้นที่ ตาม “ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน “ (หมู่บ้าน/ชุมชนละสองแสนบาท) ของอำเภอบางกรวย ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมอาชีพทำขนมดอกจอก หมู่ที่ 3 ตำบลปลายบาง ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิก
2. โครงการส่งเสริมอาชีพ เพาะเห็ดภูฐาน หมู่ที่ 2 ต.ปลายบาง
ดำเนินการแล้วเสร็จ รอส่งเบิก
3. โครงการส่งเสริมอาชีพดนตรีไทย แปรรูปสมุนไพรน้ำมันเขียว และดอกไม้จันทน์ หมู่ที่ 2 ต.บางคูเวียง ดำเนินการ ร้อยละ 70
4. โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ต.ศาลากลาง อยู่ระหว่างดำเนินการ
5. โครงการส่งเสริมอาชีพทำสมุนไพรน้ำมันเขียว หมู่ที่ 5 ต.ศาลากลาง อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 50
6. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 ต.ศาลากลาง ดำเนินการแล้วเสร็จ รอเบิก

สมัย นิกูลรัมย์ จ.นนทบุรี