Uncategorized

PEA ร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด มอบหนังสือรับรองการประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2561

PEA ร้อยเอ็ด ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด มอบหนังสือรับรองการประกอบอาชีพให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2561
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 นายปราโมทย์ พากพูลไพร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด พร้อมด้วย นายสมร เจริญแสน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด มอบหนังสือรับรองการประกอบอาชีพ และกล่องอุปกรณ์ช่างไฟฟ้า ให้กับผู้ผ่านการอบรม โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ประจำปี 2561 ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 4 สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้บริหารสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด ร่วมแสดงความยินดี ในครั้งนี้


นายสมร เจริญแสน ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า เป็นการเน้นย้ำความปลอดภัยให้ชาวบ้าน และเน้นให้ช่างไฟฟ้ามีความรู้ความสามารถความชำนาญในการแก้ไขระบบไฟฟ้าเบื้องต้นภายในครัวเรือน และช่วยดูแลระบบจำหน่ายของ กฟภ. แบบจิตอาสา ประชารัฐ ประชาชนทุกภาคส่วน และรักษาสาธารณสมบัติ ซึ่งจากที่ผ่านมาประชาชนชุมชนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาระบบไฟฟ้าภายในครัวเรือน จะแจ้งสำนักงานไฟฟ้าใกล้บ้าน ซึ่งโครงการนี้ ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานร้อยเอ็ด จัดอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือช่างไฟฟ้าชุมชน ให้ความรู้ความสามารถซ่อมแซม ติดตั้ง ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมกับแจ้งเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้องให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค( กฟภ.)เพื่อจะได้ออกทำการแก้ไขได้รวดเร็ว สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับช่างไฟฟ้า รวมถึงเป็นการพัฒนาส่งเสริมให้กับผู้มีรายได้น้อย สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น ตามนโยบายรัฐบาล ซึ่งนอกจาก กฟภ. จะมีภารกิจหลักที่มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังดำเนินการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับภารกิจหลักอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน
ผู้เข้ารับมอบหนังสือรับรองการประกอบอาชีพ และกล่องอุปกรณ์ช่างไฟฟ้า ประกอบด้วยผู้ที่ผ่านการอบรม หลักสูตร 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 จำนวน 60 คน


///////
คมกฤช พวงศรีเคน ภาพ/ข่าว
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
ส.ปชส.ร้อยเอ็ด