Uncategorized ข่าว ราชบุรี

จ.ราชบุรี/เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้” ที่โรงเรียนวัดเขาวัง

จ.ราชบุรี/เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้” ที่โรงเรียนวัดเขาวัง จ.ราชบุรี

เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) จัดงาน “เปิดโลกวิชาการ เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้” ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 20 เพื่อเป็นการสรุปรวมผลงานการจัดกระบวนการศึกษาของโรงเรียนในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา ตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ โดยเป็นการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมของนักเรียน ครู และโรงเรียนในรอบปีการศึกษา 2562 ที่จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนได้เกิดความภาคภูมิใจในผลงานของตนเอง รู้จักชื่นชมผลงานของผู้อื่น วางแผนการทำงานเป็นทีม ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความรักและความสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมที่จะเติบโตเป็นพลเมืองดีในสังคมต่อไป โดยมีนายวันชัย ธีระสัตยกุล นายก อบจ.ราชบุรี เป็นประธานนายศักดิ์ชัย พิศาลผล เรขานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีร่วมเปิดงาน มีนายพิษณุ โชติศิริคุณวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ช่วงสุวนิช) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนให้การต้อนรับพร้อมเข้าร่วมในงาน
สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการจัดกิจกรรมทักษะทางวิชาการ – วิชาชีพ ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาต่าง ๆ การจัดแสดงผลงานวิชาการของนักเรียน ครู และผลงานโรงเรียน การแสดงขับร้องเพลง การแสดงประกอบเวทีต่าง ๆ และการมอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ร่วมสร้างสีสันภายในงาน

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน