Uncategorized

ศูนย์พัฒนาและบริหารจัดการกว๊านพะเยา จัดพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมใจที่จะพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืนและขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ดูแลกว๊านพะเยา

ศูนย์พัฒนาและบริหารจัดการกว๊านพะเยา จัดพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมใจที่จะพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืนและขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ดูแลกว๊านพะเยา


เช้าวันนี้ (15 ส.ค.61) ที่บริเวณลานพญานาค หน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ด.ร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และประธานกรรมการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา เพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ดูแลกว๊านพะเยาที่อาจทำในสิ่งที่ไม่เหมาะสม และขอให้น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ โดยมีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา , รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกมี่ 34 , ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร , ดร.รอยบุญ รัศมีเทศ กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิอุทกพัฒน์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ,นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกำจร นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา , เครือข่ายน้ำชุมชนจากน้ำอิงพะเยา , เครือข่ายน้ำยมจากจังหวัด แพร่ พิจิตร สุโขทัยนครสวรรค์ เข้าร่วมในพิธีสิบชะตากว๊านพะเยาเป็นจำนวนมากจากนั้นได้ร่วมกันปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่กว๊านพะเยา ทั้งนี้สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา โดยศูนย์พัฒนาและบริหารจัดการกว๊านพะเยาจัดขึ้น ตามขนบธรรมเนียมประเพณีพื้นเมืองล้านนา ที่เป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีคุณค่า สร้างขวัญกำลังใจ ความร่วมมือ ความสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลกว๊านพะเยา ส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์ฟื้นฟูกว๊านพะเยา และที่สำคัญเป็นการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ทรงมีพระดำริ ให้โครงการกว๊านพะเยา เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำกว๊านพะเยาให้ยั่งยืน
นายเทศมนตรีเมืองพะเยา กล่าวว่า สืบเนื่อง สมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดำริให้โครงการพัฒนากว๊านพะเยา ในส่วนของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรแหล่งน้ำ เป็นโครงการอันเนื่องมาจกพระราชดำริ โดยให้มูลนิธิชัยพัฒนาเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงาน จัดทำแผนพัฒนาและเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนากว๊าน โดยในแผนพัฒนากว๊านพะเยา จังหวัดพะเยาร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา จัดทำแผนงานและโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนากว๊านพะเยาให้มีความสะอาด และเป็นสถานที่ที่มีสิ่งแวดล้อมสวยงาม ซึ่งจังหวัดพะเยาโดยหลายหน่วยงาน ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง เพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาและบริหารจัดการกว๊านพะเยาหรือ (ศพบก.) เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมีเรืออากาศตรีสุวิชา แก้มมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด และองค์กรภาคเอกชนต่างๆ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลง ซึ่งได้กำหนดให้ศูนย์พัฒนาและบริหารจัดการกว๊านพะเยาหรือ (ศพบก.) ตั้งอยู่ที่ สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา โดยมีนายกเทศมนตรีเมืองพะเยาเป็นประธานกรรมการ และมีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นภาคีสมาชิกบริเวณรอบกว๊านพะเยาเป็นกรรมการ จัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนากว๊านพะเยา ปี 2557-2561 ในการอนุรักษ์และรักษากว๊านพะเยา เพื่อให้กว๊านพะเยา ใส สะอาด และมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม ศูนย์พัฒนาและบริหารจัดการกว๊านพะเยา จึงได้จัดพิธีสืบชะตากว๊านพะเยา เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการร่วมใจ ที่จะพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืนต่อไป