Uncategorized

จังหวัดศรีสะเกษลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับชุมชนสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

จังหวัดศรีสะเกษลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับชุมชนสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ นายสว่าง กาลพัฒน์ เกษตรจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างจังหวัดศรีสะเกษโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษกับชุมชน โดยมีผู้นำชุมชนจาก 14 อำเภอของจังหวัดศรีสะเกษ เข้าร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือจำนวน 257 ชุมชน ซึ่งชุมชนที่ลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษจะจัดสรรงบประมาณเป็นงบเงินอุดหนุนชุมชนละ 300,000 บาท นำไปพัฒนาเกษตรกรรายย่อยที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยทำการฝึกอบรมหลักสูตรละ 3 วัน ให้มีการรวมกลุ่มกันในการเรียนรู้ฐานวิธีคิด สร้างความเข้มแข็ง ประกอบธุรกิจขนาดเล็กและจัดทำแผนธุรกิจ สร้างความเข้าใจร่วมกันในการขับเคลื่อนประเทศ รวมทั้งใช้เทคโนโลยี่เพื่อประสิทธิภาพการผลิตทางเกษตร ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิต ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ให้สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาเกษตรในระยาวให้เกิดแนวทางการพัฒนาในรูปแบบของโครงการที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริงและก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระดับฐานรากของระบบเกษตรกรรมของประเทศและสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนต่อไป

************

บุญทัน ศรีสะเกษ ข่าว/ภาพ