Uncategorized

สมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร บูรณาการภาครัฐ-เอกชนและเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนการเฝ้าระวังรถโดยสารสาธารณะ รถตู้ รถสองชั้น เพื่อหามาตรการการเฝ้าระวังและสรุปปัญหาในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ“ซ้ำซาก”

สมัชชาสุขภาพจังหวัดยโสธร บูรณาการภาครัฐ-เอกชนและเครือข่าย ร่วมขับเคลื่อนการเฝ้าระวังรถโดยสารสาธารณะ รถตู้ รถสองชั้น เพื่อหามาตรการการเฝ้าระวังและสรุปปัญหาในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ“ซ้ำซาก”
วันนี้(16ส.ค.61) นายสัญชาติ พลมีศักดิ์ แกนนำสมัชชาสุขภาพ จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ ตำรวจ ,สนง.ขนส่งยโสธร,สนง.ปภ.ยโสธร,โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร,สนง.ประกันภัยยโสธร,สนง.สรรพสามิตพื้นที่ยโสธร ,สสจ.ยโสธร, สวท.ยโสธร ,โรงเรียนยโสธรพิทยาคม ,หน่วยกู้ภัยยโสธร และ เครือข่ายโครงการเฝ้าระวังรถโดยสารสาธารณะปลอดภัย จังหวัดยโสธร ได้ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางและมาตรการการเฝ้าระวังรถโดยสารสาธารณะ อาทิ รถตู้ รถสองชั้น ทั้งนี้เพื่อหาข้อสรุปในปัญหาที่เคยเกิดขึ้นนำมาเป็นมาตรการ การเฝ้าระวังและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น ณ.ห้องประชุมสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร โดยมีนางสาวปัทมา ราตรี ผู้ประสานงานโครงการเฝ้าระวังรถโดยสารสาธารณะปลอดภัยจังหวัดยโสธร และคณะทำงานความปลอดภัยในรถโดยสารสาธารณะจังหวัดยโสธร เข้าร่วมประชุม
ทางด้านนายสัญชาติ พลมีศักดิ์ แกนนำสมัชชาสุขภาพ จังหวัดยโสธร กล่าวถึงที่มาของการประชุมฯในครั้งนี้ ว่า เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางออกและหากำหนดมาตรการ ร่วมกัน พร้อมทั้งวางแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นการลดการเกิดเหตุ “ซ้ำซาก” ในส่วนประเด็นที่สำคัญ ในการเกิดอุบัติเหตุเกตุจากอะไร พร้อมทั้งทบทวน จุดอ่อนของมาตรการที่มีอยู่ และนาผลที่ได้มาวางแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ที่ตรงจุด กว่าที่เป็นอยู่
อาทิเช่น สภาพรถได้มาตรฐานของยางรถ การใช้เข็มขัดนิรภัย คนขับมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือไม่ และการทำหนังสือสัญญาจ้างรถไปทัศนศึกษา,ไปท่องเที่ยว ตลอดจนกฎระเบียบในด้านมาตรฐานความปลอดภัยของตัวรถ และ เส้นทางที่เหมาะสมสำหรับรถบัส 2 ชั้น
หรือไม่อย่างไร ทั้งนี้เพื่อกำหนดมาตรการความปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม ต่อไป


………………………..
นิ่มนวล มานาดี / โทร.0983-0608923