Uncategorized

พังงา/อบจ.พังงาจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

พังงา/อบจ.พังงาจัดกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ที่กระทะทอง กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา นายสมคิด แซ่อ๋อง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา โดยมี นายสมเกียรติ รัตนรังษิวัฒน์ ประธานหอการค้าจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายชูชาติ อ่อนเจริญ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานพังงา นางกัญญ์ชลา สุขิตรกูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา นายชนาวุธ บุญเมธี ประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา เจ้าหน้าที่ อบจ.พังงา คณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผู้นำชุมชนการท่องเที่ยว กลุ่มเครือข่ายท่องเที่ยวชุมชน และสื่อมวลชน เข้าร่วม
นายพงษ์ศักดิ์ เจียรพันธุ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กล่าวว่า ในปัจจุบันการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงากำลังขยายตัวและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก จังหวัดพังงามีแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนท้องถิ่นจำนวนมากที่มีความเป็นธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงาม ซึ่งกำลังได้รับความนิยมและมีชื่อเสียง ในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการท่องเที่ยว จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาการท่องเที่ยว โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในชุมชนท่องเที่ยวที่เป็นกลไกสำคัญ ในการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของท้องถิ่นเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย และภายในจังหวัดพังงาอีกด้วย
อบจ.พังงาจัดโครงการนี้ขึ้นเป็นเวลา 2 วัน โดยมีกิจกรรมการเสวนา ในหัวข้อ “การท่องเที่ยวของพังงาในยุค Thailand 4.0” กิจกรรมการอบรมเรื่อง การโปรโมทการท่องเที่ยวชุมชนอย่างไรให้ดังไกลและได้ผล การสร้างจุดแข็ง ลดจุดอ่อน ให้การท่องเที่ยวชุมชน การถอดรหัสอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน และทำการท่องเที่ยวชุมชนอย่างไร ให้มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่น โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สามารถสร้างอัตลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตนให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับแนวทางการดึงเอกลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนของตน นำมาสร้างจุดขายให้แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจยิ่งขึ้น ดึงดูดนักท่องเที่ยว และรองรับการท่องเที่ยวที่กำลังขยายตัว สนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงา โดยการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่เหมาะสม ร่วมเผยแพร่ข้อมูล ของแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของชุมชน และสร้างความตระหนักในบทบาทหน้าที่ของทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นแหล่งสร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนบนรากฐานทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีอยู่ในจังหวัดพังงา นำไปสู่การเติบโตด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
อโนทัย งานดี/พังงา/081-0836530