Uncategorized

รองนายกรัฐมนตรี “ถอดรหัสภาวะผู้นำ กรณีศึกษาอดีตนายกรัฐมนตรีไทย”

รองนายกรัฐมนตรี “ถอดรหัสภาวะผู้นำ กรณีศึกษาอดีตนายกรัฐมนตรีไทย”ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ถอดรหัสภาวะผู้นำ กรณีศึกษาอดีตนายกรัฐมนตรีไทย” ของหลักสูตร “วิทยาการการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง” (วบส.4) รุ่น 4 ณ ห้อง 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โดยมี พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. และ พล.ร.ท. เชษฐา ใจเปี่ยม ผอ.สง.ปรมน.ทร. เข้าศึกษาอยู่ในหลักสูตรนี้ด้วย

ภาพ/ข่าว นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรี
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก