ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงรายรวมพลังขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 2559 – 2564 ของจังหวัดเชียงราย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

จังหวัดเชียงรายรวมพลังขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 2559 – 2564 ของจังหวัดเชียงราย ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

นางจิตรา สิทธนานุวัฒนธ์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายให้ทำหน้าที่เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2559 – 2564) ของจังหวัดเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เมื่อเช้าวันพุธที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ถนนแม่ฟ้าหลวง ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี อนุกรรมการหัวหน้าส่วนราชการและอำเภอส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมประชุมด้วยความพร้อมเพรียง

 

การประชุมในครั้งนี้ เพื่อรับทราบการดำเนินงานในการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 2559 – 2564 ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินงานกำหนดเนื้อหาสาระในการขับเคลื่อนที่เน้นส่งเสริมคุณธรรม ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยมีอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด องค์กร และหน่วยงาน ด้วยการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการจัดอบรมและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงาน และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานไปยังอนุกรรมการกำกับติดตามการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมด้วย

สำหรับปี 2562 มีผลการดำเนินงานในการจัดประชุมอนุกรรมการทั้ง 2 ครั้ง และส่งแผนปฏิบัติการ พร้อมทั้งให้อนุกรรมการพิจารณาผลการประเมินตนเองระดับส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับต้นแบบใน 327 ชุมชน 132 องค์กร 18 อำเภอ พร้อมกับส่งผลการดำเนินการให้กรมการศาสนาเรียบร้อยแล้ว

จากนั้น ได้ร่วมกันพิจารณาให้เพิ่มเติมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด
คณะทำงานขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด คณะทำงานจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมระดัยจังหวัด และคณะทำงานประเมินและพิจารณาคัดเลือกองค์กร ชุมชน และอำเภอคุณธรรม
เพิ่มเติม นอกจากนี้ นังพิจารณาให้จัดการประชุมอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัด ปีละไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง โดยให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียวรายเป็นฝ่ายเลขานุการอนุกรรมการ อีกทั้งให้ขอความร่วมมือทุกอำเภอจัดทำแผน ประสานองค์กรในระดับอำเภอ และส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง เพื่อใหอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมระดับจังหวัดรับรองก่อนนำส่งกรมการศาสนาต่อไป

โดยการส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ชุมชน อำเภอ และจังหวัดคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 กำหนดเป้าหมาย “การขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต้นแบบ” ด้วยการบรรจุเป็นยุทธศาสตร์จังหวัดที่เกิดการบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน ให้ประชาชนมีคุณธรรมเป็นฐานในการดำเนินชีวิตและการประพฤติปฏิบัติที่สะท้อนการมีคุณธรรมมากขึ้น อยู่ร่วมกันเป็นสังคมสันติสุข ภายใต้แนวทางให้จังหวัดประกาศข้อตกลง โดยมีส่วนราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ร่วมประกาศข้อตกลง มีเป้าหมาย “ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ” พร้อมทั้งเกิดการมีส่วนร่วมมาจากเครือข่ายประชารัฐ ให้จังหวัดถ่ายทอดไปสู่ระดับอำเภอ รวมทั้งให้จังหวัดยกย่องเชิดชูบุคคลชุมชน องค์กร อำเภอคุณธรรม ทั้งนี้ ให้จังหวัดมีองค์ความรู้ การพัฒนาจังหวัดคุณธรรมให้สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับจังหวัดอื่น ๆ ได้อีกด้วย

ท้งนี้ ศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวววัฒนธรรม ที่มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการรวมพลังของกลุ่มหรือเครือข่ายทางสังคม และประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่สนเพื่อส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย ซึ่งพิจารณากำหนดให้จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดคุณธรรมนำร่อง เนื่องจากมีต้นทุนทางวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม มีศาสนาสถาน ชุมชน องค์กร หน่วยงาน ภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีศักยภาพในการรวมพลังกลุ่มเครือข่ายทางสังคมสู่การเป็น “จังหวัดคุณธรรมนำร่อง ปี 2563” พร้อมทั้งได้กำหนดจะจัดสมัขชาคุณธรรมภาคเหนือที่จังหวัดเชียงรายอีกด้วย
???????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
16/10/62