Uncategorized ข่าว เชียงราย

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ร่วมกับกองทัพภาคทัพ 3 ผ่าน VTC ครั้งที่ 18

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ร่วมกับกองทัพภาคทัพ 3 ผ่าน VTC ครั้งที่ 18

เมื่อเช้าวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 พลตรี อำนาจ ศรีมาก รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานการประชุมติดตามแผนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และรับทราบแผนการปฏิบัติงานในพื้นที่ของ 9 จังหวัดภาคเหนือ ด้วยการเปิดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) โดยมีนายสุรศักดิ์ วณิชอนุกุล ผู้อำนวยการส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย เป็นผู้นำและเป็นประธานในการประชุม Warroom ของจังหวัดเชียงราย ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหวัดเชียงราย ถนนประตูเชียงใหม่ ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย พร้อมด้วยผู้แทนจากมณฑลทหารบกที่ 37 ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ศูนย์ส่งเสริมการควบคุมไฟป่าภาคเหนือที่ 2 สำนักงานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

โดยกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 (บก.คฟป.ทภ.3) ได้กำหนดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ผ่านการประชุมทางไกล (VTC) ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ในทุกวันอังคารและวันศุกร์ของสัปดาห์ เพื่อรับทราบสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ การปฏิบัติงานของหน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนรับทราบปัญหาและข้อเสนอแนะของจังหวัด เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกับ 9 จังหวัดในภาคเหนือ ประกอบด้วยจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา จังหวัดตาก จังหวัดน่าน จังหวัดลำพูน จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแพร่

สำหรับจังหวัดเชียงรายในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (7-11 กุมภาพันธ์ 2563) ในบริเวณตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย มีค่า PM 2.5 เกิน 50 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 2 วัน (วันที่ 9 และ 10 กุมภาพันธ์ 2563) ส่วนบริเวณอำเภอแม่สาย มีค่า PM 2.5 เกิน 50 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ 3 วัน (วันที่ 8,9 และ 10 กุมภาพันธ์ 2563) โดยข้อมูลจากดาวเทียมระบบ MODIS พบว่า เกิดจุดความร้อน (Hotspots) จำนวน 5 จุด ในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอแม่สรวย อำเภอป่าแดด

โดยจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการตามแผนงานที่กำหนด ด้วยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นมากขึ้น เน้นสร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือประชาชน งดการเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ป่า เขตชุมชน และพื้นที่การเกษตร จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารประชาสัมพันธ์สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันปี 2562-2563 ณ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชั้น 1 พบปะผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เสี่ยง ออกรณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางหอกระจายเสียง และป้ายประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้าน ในการนี้ ยังได้จัดกำลังพลออกลาดตระเวนพื้นที่ป่า จัดทำแนวกันไฟ จัดตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล บริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่เกษตร ฉีดพ่นละอองน้ำสร้างความชุ่มชื้นในอากาศที่อำเภอพาน จัดกำลังพลเตรียมปฏิบัติการดับไฟทันทีที่เกิดเหตุ ตรวจวัดค่าควันดำของรถบรรทุกและรถโดยสาร และจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ป่าไม้ฯ พ.ศ. 2484 จำนวน 1 ราย และตาม พ.ร.บ. จราจรฯ จำนวน 51 รายอีกด้วย

??????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
12/02/63