Uncategorized ข่าว ราชบุรี

จ.ราชบุรี/ราชบุรีมอบบ้าน และซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการในพื้นที่ อ.วัดเพลง

จ.ราชบุรี/ราชบุรีมอบบ้าน และซ่อมแซมบ้านแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการในพื้นที่ อ.วัดเพลง

เมื่อวันที่ 12 ก.พ.63 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี เดินทางไปมอบบ้านกาชาดให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการในพื้นที่ อ.วัดเพลง โดยมีนายสมศักดิ์ แย้มพันธุ์นุ้ย นายอำเภอวัดเพลง ข้าราชการ ผู้บริหาร อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับ พร้อมร่วมมอบบ้านกาชาดตามโครงการ “สร้างและซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 3 หลังคือบ้านของนางเทพ เฉื่อยฉ่ำ ม.7 ต.จอมประทัด อ.วัดเพลง ซึ่งทำการสร้างให้ใหม่ทั้งหลัง จากนั้นเดินทางไปยังบ้านของ นางชิด เพลิดพริ้ง ม.6 ต.วัดเพลง ครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกัน 5 คน มีหลาน 1 คนเป็นผู้พิการ ซึ่งหลังนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำให้ใหม่เพื่อความสะดวก สบายมากขึ้น ส่วนบ้านหลังที่ 3 ของนางมาลา แซ่เล้า ม.1 ต.วัดเพลง อ.วัดเพลง ได้ทำการปรับปรุงหลังคาและเสาใต้ถุนบ้าน ให้มีความมั่นคงแข็งแรงมากขึ้น ทั้งนี้ทุกหลังเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจด้วย

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน