Reporter&Thai Army

กองทัพภาคที่ ๓ โดย พล.ร.๔ ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่ ๑ หมู่.รส.ที่ ๑ อ.เมือง (ร.๑๔ พัน.๒) ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8, เทศบาลเมืองกำแพงเพชร, กรมชลประทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืช บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง อ.เมืองฯ

เมื่อ ๑๖ พ.ย.๖๑๐๙๐๐ กองทัพภาคที่ ๓ โดย พล.ร.๔ ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่ ๑ หมู่.รส.ที่ ๑ อ.เมือง (ร.๑๔ พัน.๒) ร่วมกับ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8, เทศบาลเมืองกำแพงเพชร, กรมชลประทาน และประชาชนจิตอาสา ร่วมพัฒนาภูมิทัศน์ และกำจัดวัชพืช บริเวณเกาะกลางแม่น้ำปิง อ.เมืองฯ จว.ก.พ. ซึ่งดำเนินงานหลักใช้เครื่องจักรกล โดย สำนักเครื่องจักรกล ส่วนบริหารเครื่องจักรกลที่ ๒ ิมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ ๒๐ คน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย