Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท. รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง, จนท.ตร.สภ.งอบ,จนท.เกษตร,จนท.สสอ.ทุ่งช้าง และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอทุ่งช้าง” เข้าร่วมกิจกรรม พอ.สว.,อำเภอยิ้มเคลื่นที่อำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับ หน.ส่วนราชการผู้นำท้องที่ และราษฎร บ.น้ำลาด ม.๖, บ.ขุนน้ำลาด ม.๗ ต.งอบ อ.ทุ่งช้างฯ

เมื่อ ๑๖ พ.ย.๖๑, ๐๙๐๐ พ.อ. รัตนะ พัฒนโสภณ ผบ.ฉก.ทพ.๓๒ มอบหมายให้ ร.ท. รัตนะ พูลสวัสดิ์ ผบ.ร้อย.ทพ.๓๒๐๖ ร่วมกับ จนท.ฝ่ายปกครอง, จนท.ตร.สภ.งอบ,จนท.เกษตร,จนท.สสอ.ทุ่งช้าง และจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ “ชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่อำเภอทุ่งช้าง” เข้าร่วมกิจกรรม พอ.สว.,อำเภอยิ้มเคลื่นที่อำเภอทุ่งช้าง ร่วมกับ หน.ส่วนราชการผู้นำท้องที่ และราษฎร บ.น้ำลาด ม.๖, บ.ขุนน้ำลาด ม.๗ ต.งอบ อ.ทุ่งช้างฯ เพื่อออกประชาสัมพันธ์การทำงานของรัฐบาล พร้อมทั้งรับเรื่องร้องเรียน,ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อช่วยแก้ปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ณ ร.ร.บ้านน้ำลาด ม.๗ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จว.น.น.โดยมี นายวิทิต เที่ยงไทย นอภ.ทุ่งช้าง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน ๒๐๐ คน ผลการปฎิบัติไม่มีมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของราษฎรแต่อย่างใด
ในการนี้หน่วยได้จัด กพ.บริการตัดผมฟรีให้กับนักเรียนและประชาชนเพื่อเป็นการลดรายจ่ายของประชาชน จำนวน ๒๕ ราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แล้วเสร็จเมื่อเวลา ๑๒๐๐ เหตุการณ์ทั่วไปปกติ