Uncategorized ข่าวเชียงใหม่

พระสงฆ์สามอำเภอมอบเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือคนป่วย

อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
พระสงฆ์สามอำเภอมอบเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือคนป่วย15 พฤศจิกายน 2562 เวลา 1330 น
พระสงฆ์สามอำเภอมอบเงินซื้ออุปกรณ์การแพทย์ช่วยเหลือคนป่วย โดยการนำของ เจ้าคณะอำเภอทั้งสามอำเภอ พระครูดอกเตอร์สุจิตตานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอฝาง เจ้าอาวาสวัดพระบาทอุดม พระครูวิธานธรรมโสภณ เจ้าคณะอำเภอแม่อาย เจ้าอาวาสวัดแม่อายหลวง พระครูสถิตธรรมภิรักษ์ เจ้าคณะอำเภอไชยปราการ เจ้าอาวาสวัดป่าไม้แดงพระเจ้าพรหมมหาราช เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พระราชกิตติสุนทร รองเจ้าคณะอำเภอฝาง เจ้าอาวาสวัดเจดีย์งาม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งคณะพระสงฆ์ ทั้ง3 อำเภอ อำเภอฝาง อำเภอแม่อาย อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นความสำคัญของการแพทย์ในพื้นที่ อำเภอฝาง

จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้ขยับขยายขนาดของโรงพยาบาลขึ้นในระดับจังหวัดและมีการสร้างตึกผู้ป่วยในขึ้นอีกชื่อตึก 100 ปีสาธารณสุข ยังขาดเตียงผู้ป่วยและอุปกรณ์ช่วยเหลือชีวิตอีกหลายอย่าง คณะพระสงฆ์ พร้อมทั้งคณะศรัทธาธรรมทั้งสามอำเภอได้ร่วมสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้เอื้อประโยชน์กับผู้ป่วยใน หรือใช้กับผู้ป่วยที่มาทำการรักษาตัวที่โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการสมทบเงินให้กับทางโรงพยาบาลฝาง ซึ่งมี

นายแพทย์ ศราวุธ กันสืบ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝาง นางแสงอาทิตย์ วิชัยยา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางทองใบ นันทรัตนพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ นางสาวรมณภัทร ขันเที่ยง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ได้มารับเงินที่ทางคณะพระสงฆ์สมทบให้จำนวน 677,930 บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยสามสิบบาทถ้วน)ที่วัดพระบาทอุดม(น้ำบ่อซาววา พระนางสามผิว) ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ยังขาดแคลนอยู่ คณะสงฆ์ทั้งสามอำเภอยังมีความยินดีเชิญประชาชนที่สนใจอยากทำบุญร่วมบริจาคเงินให้โรงพยาบาลฝางเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ที่โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่