Uncategorized ข่าว เชียงราย

ปตท.เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนานอกห้องเรียน จากต้นแบบสะท้อนความสำเร็จในพื้นที่ป่าของจังหวัดเชียงราย

ปตท.เป็นเจ้าภาพจัดสัมมนานอกห้องเรียน จากต้นแบบสะท้อนความสำเร็จในพื้นที่ป่าของจังหวัดเชียงราย

คณะกรรมสถาบันลูกโลกสีเขียวภาคเหนือของ ปตท. นำโดย นายคณิต ธนูธรรมเจริญ กรรมการภาคเหนือ พร้อมทีมงานร่วมกันลงพื้นที่เพื่อศึกษาเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชนกับป่าและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ตามกระบวนการสร้างจิตสำนึกในการดูแลดินน้ำป่าเพื่อเตรียมทำคู่มือในการถ่ายทอดต่อไป

โดยคณะกรรมสถาบันลูกโลกสีเขียวภาคเหนือของ ปตท. ได้ร่วมกันวางแผนการศึกษาเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมชุมชนกับป่าและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ที่บ้านห้วยหินลาดใน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ด้วยกระบวนการสร้างจิตสำนึกในการดูแลดินน้ำป่า ก่อนเตรียมทำคู่มือในการถ่ายทอดต่อไป โดยมี นายปรีชา ศิริ ปราชญ์ปกาเกอะญอของบ้านห้วยหินลาดใน นำคณะดูสถานที่ ศึกษาดูงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับการถอดบทเรียนจากกระบวนการเรียนรู้ด้วยธรรมช่ติรอบตัวเพื่อนำการเรียนรู้ในครั้งนี้ไปสู่วิชาลัย

ชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่ 1 เมื่อปี 2542 ประเภทชุมชน และรางวัล สิปปนนท์เกตุทัต รางวัลแห่งความยั่งยืน เมื่อปี 2548 โดยมี นายปรีชา ศิริ ผู้นำชุมชนบ้านห้วยหินลาดใน ได้รับรางวัล วีรบุรุษผู้รักป่า จากการประชุมขององค์กรสหประชาชาติ เรื่องป่าไม้ จัดงานที่กรุงอิสตันบูล ประเทศตุรกี ในปี 2556 ที่ผ่านมา

รางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นโครงการที่มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนและเป็นกำลังใจ ยกย่องและเผยแพร่ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของบุคคลและกลุ่มบุคคลเหล่านั้น ให้เป็นที่ได้รับรู้สู่สังคมในวงกว้าง เป็นแบบเยี่ยงอย่างของการประกอบสิ่งที่ดีงามในสังคมไทย ให้เป็นแบบอย่างในการนำไปประยุกต์ใช้แม้ต่างถิ่น ต่างวัฒนธรรม หรือต่างภูมินิเวศ อีกทั้ง ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการสร้างผลงาน สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์อย่างสมดุลให้เกิดความยั่งยืนสืบไป
???????????????⛽??

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
16/11/62