ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวมุกดาหาร ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเด่น

มุกดาหาร กำหนดให้จัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วน

มุกดาหาร กำหนดให้จัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วน

เมื่อวันที่ 15 พ.ย.66 นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดมุกดาหารแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร และนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ดำเนินการขับเคลื่อนตามมติคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เห็นชอบตามแนวทางที่นายกรัฐมนตรีเสนอว่า ปัญหาขยะเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชน จำเป็นต้องร่วมกันดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน ให้สอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน

โดยให้ทุกส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐเป็นหน่วยงานนำร่องในการดำเนินการใช้ครอบคลุมทั้งระบบ ตั้งแต่ในระดับต้นทาง เน้นการลดปริมาณขยะ (Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ระดับกลางทาง เน้นการส่งเสริมให้มีการแยกขยะเพื่อให้สามารถนำขยะกลับมาใช้ซ้ำหรือใช้ใหม่ และนำขยะเข้าสู่กระบวนการกำจัดที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และระดับปลายทาง

ทั้งนี้นายวรญาณ บุญณราช ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจจัดการขยะเร่งดำเนินการกำจัดขยะที่มีอยู่ให้หมดไปและไม่เกิดการตกค้าง รวมทั้งให้จัดหาพื้นที่กำจัดขยะที่ถูกสุขลักษณะ และวิธีที่เหมาะสมตามลักษณะขยะแต่ละประเภทตามหลักวิชาการและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม.

Cr.สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหาร