ข่าวเชียงใหม่

อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านแนวชายแดนไทย

16 พฤศจิกายน 2566 หมู่บ้านแนวชายแดนไทย อดีดเป็นหมู่บ้านทหารจีนคณะชาติกองพลที่ 3 ได้รับเลือกและได้ผ่านการประเมินสถานะความเข้มแข็งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2566 โดยนายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดพิธีและแลกเงินขวัญถุง กองทุนแม่ ที่หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อม ส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เทศบาลตำบลหนองบัว คณะครู ทหารกองกำลังผาเมือง กองทุนแม่ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านชุมชนเชิงคุณภาพ โดยรวมพลังของชุมชนเข้าแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ด้วยจิตใจที่พึ่งตนเองและฟื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้านชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตามสภาพของมิติ ทางสังคมวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ให้ยึดโยงกับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพัฒนาไปสู่การ แก้ไขปัญหาพื้นฐานตามยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นกรอบการแก้ไขปัญหาที่ ครอบคลุมทุกด้านของสังคม

ในวันนี้ทางหมู่บ้านสินชัย (ถ้ำง๊อบ หมุ่บ้านเดิมกองพล93ที่อบยบมาขอพึ่งบารมีพระเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่9 ทรงพระกรุณาให้อยุ่อาศัยและเป็นหมู่บ้านป้องกันแนวชายแดนสมัยก่อน)หมู่ที่6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านติดกับชายแดนไทย พม่าประมาณ 2 กิโลเมตร และเป็นหมู่บ้านที่มีหลายชนเผ่ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ร่วมกันด้วยความสามัคคี และเป็นหมู่บ้านที่ได้รับเลือกจากฝ่ายปกครองให้เป็นหมู่บ้านดีเด่น และยอดเยี่ยมในหลายๆด้าน ยังเป็นหมู่บ้านที่รับเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบหนึ่งจังหวัดหนึ่งศูนย์เรียนรู้ และด้วย หมู่บ้าน(ถ้ำก๊อบ) สินชัย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการนำของนายกิติพงษ์ ศุภอภิรดีเพชร ผู้ใหญ่บ้าน(ผู้ใหญ่บ้านดี่เด่น และผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม) ได้ผ่านการประเมินสถานะความเข้มแข็งหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ประจำปี 2566 และได้รับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน จากท่าน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และกำหนดจัดพิธีแลกเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ต่อหน้า พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้นในวันนี้ เพื่อเป็นการแสดงออกซึ่ง ความจงรักภักดี สนองต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อยอดเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นทุนตั้งต้นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครัวเรือนในหมู่บ้านในการเอาชนะปัญหายาเสพติดเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดี สนองต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันบีหลวง เพื่อให้ประชาชนบ้านถ้ำอบ ทุกคนปฏิบัติตนดำเนินตนตามกฎชุมชนเข้มแข็งและคำปฏิญาณตน เพื่อต่อต้านยาเสพติดเพื่อสร้างความมั่นคงในชุมชน สังคม

ทางนายปธิกร เอี่ยมสะอาด นายอำเภอไชยปราการเป็นประธานเปิดพิธีและแลกเงินขวัญถุงในวันนี้ มีประชาชนสนใจในการนำเงินมาแลกเงินขวัญถุงแทบทุกครัวเรือน ทั้งส่วนราชการคณะครู ทหารกองกำลังผาเมือง กำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เยาวชน ตลอดทั้งพี่น้องชนเผ่าที่ทุกคน แสดงออกซึ่ง ความจงรักภักดี สนองต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อยอดเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งสืบต่อไป

นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว