พะเยา ชีวะวิถีพอเพียงเสริมสร้างอาชีพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง


พะเยา ชีวะวิถีพอเพียงเสริมสร้างอาชีพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

https://youtu.be/V6huwHFVkns

 

https://youtu.be/mEXenlJMeoI

 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา จังหวัดพะเยา ส่งเสริมให้นักศึกษาเดินรอยตาม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้พื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้เรื่องการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ การประมง ส่งเสริมแนวทางชีวะวิถีพอเพียงเสริมสร้างอาชีพแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงยั่งยืนซึ่งนำผลผลิตเข้าเป็นอาหารกลางวัน และจำหน่ายสร้างรายได้ ในการไว้ใช้ในกิจกรรมของนักเรียน

นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการชีวะวิถีพอเพียงของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ต่างทำการช่วยกันเก็บผลผลิต ที่มีทั้งผักคะน้า ผักกาด มะเขือ พริก และพืชอื่นๆอีกหลายอย่าง หลังทาวิทยาลัยได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาได้ดำเนินกิจกรรม ให้มีการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และประมง เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ตามโครงการชีวะวิถีพอเพียงส่งเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง อย่างยังยืน เพื่อให้นักศึกษาได้มีทักษะในการเรียนรู้และปฏิบัติ นำแนวทางไปสร้างอาชีพในอนาคตตลอด จนเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับบุคคลทั่วไปได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องกระบวนการผลิตทางด้านการเกษตร ทั้งการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ และการทำประมง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างรายได้โดยการใช้วิถีเกษตรพอเพียงในการดำเนินการ

โดยครูนิตยา ไชยวุฒิ ครูผู้สอนวิชาพืชศาสตร์ ของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ระบุว่าการดำเนินโครงการ ดังกล่าวนั้นเป็นโครงการชีวะวิถีพอเพียงที่ทางวิทยาลัย ได้มีการดำเนินการโดยใช้พื้นที่ประมา 3 ไร่เศษ ในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องของการปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ประมง โดยเฉพาะพืชผักสวนครัวทุกชนิดได้มีการปลูกไว้ โดยใช้ลักษณะวิธีการแบบอินทรีย์ทั้งหมด รวมทั้งการเลี้ยงสัตว์การทำประมงก็จะยึดแนวทาง เกษตรปลอดภัยในการทำ ซึ่งผลผลิตที่ได้ก็จะจำหน่ายส่งให้กับโรงครัวของสถาบัน และเหลือจากนั้นก็จะมีการจำหน่าย โดยในแต่ละวันจะมีครูเจ้าหน้าที่ของทางสถาบันเดินทางมาซ็อปซื้อ เก็บเองกันทุกวันอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังมีบุคคล ภายนอกเดินทางมาหาซื้อและเข้าเรียนรู้ในเรื่องของการดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตรงนี้นอกจากจะเป็นศูนย์ในการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้แล้ว ยังเป็นสถานที่ศึกษาดูงานให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องของกิจกรรมทางการเกษตร ก็สามารถเดินทางมาเรียนรู้ได้ และพื้นที่ดังกล่าวนั้น จะมีกิจกรรมทางด้านการเกษตรสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันในการปลูกอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ซึ่งนอกจากจะได้ผลผลิตที่มีคุณภาพแล้ว ยังได้รับประทานอาหารที่ปลอดภัย
สัมภาษณ์…ครูนิตยา ไชยวุฒิ ครูผู้สอนวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา