ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรอบรั้วภูธร ข่าวเชียงใหม่ นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ขอให้ประชาชนได้เข้าใจถึงโทษของการเผาป่า เพื่อไม่ให้กระทำผิด รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืองดการเผาป่า ในพื้นที่โล่งเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ขอให้ประชาชนได้เข้าใจถึงโทษของการเผาป่า เพื่อไม่ให้กระทำผิด รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืองดการเผาป่า ในพื้นที่โล่งเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน

พ.อ.กฤติ พันธะสา เลขานุการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 เปิดเผยว่า กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืองดการเผาป่า ในพื้นที่โล่งเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน สำหรับการเผาป่ามีอัตราโทษการเผาป่า ตาม พระราชบัญญัติป่าไม้ ปี พ.ศ.2484 ตามมาตรา 54 ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่า หรือ เข้ายืดหรือครอบครองป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม และรัฐมนตรีได้ประกาศ ในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

สำหรับอัตราโทษ ตามมาตรา 72 ตรี ผู้ฝ่าผืนจะจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แต่ถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกิน 20ไร่ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ถึง 5 ปี และ ปรับตั้งแต่ 10,000 ถึง 100,000 บาท

สำหรับ ความผิดตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ตามมาตรา 14 ในขตป่าสงวนแห่งชาติห้ามมิให้บุดดลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้างแผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่าหรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ อัตราโทษ ตานมาตรา 31 ผู้ฝ่าฝืน จำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 5 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 50,000 บาท สำหรับ ความผิดตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ตามมาตรา 16 ภายในเขคอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้ผู้ใด (1 ) ยึดถือหรือครอบครองที่ดินรวมตลอดถึงก่อสร้าง แผ้วถางหรือ เผาป่าอัตราโทษ ตามมาตรา 24 ผู้ฝ่าฝืนจำคุกไม่กิน 5 ปี หรือปรับไม่กิน 20,000 บาท หรือทั้งจำปรับ
ทั้งนี้ล่าสุด ตำรวจภูธรภาค 5 ได้ดำเนินคดีตั้งแต่ประกาศห้ามเผา ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. สามารถ จับกุม 123 ราย แยกเป็น พ.ร.บ.สาธารณสุข 14 ราย พ.ร.บ.ป่าไม้ 59 ราย พ.ร.บ.จราจร 50 ราย เปรียบเทียบปรับ 26,800 บาท แยกเป็น พ.ร.บ.สาธารณสุข 11,600 บาท พ.ร.บ.จราจร 15,200 บาท ดำเนินคดี 64 ราย แยกเป็น พ.ร.บ.สาธารณสุข 5 ราย พ.ร.บ.ป่าไม้ 59 ราย (หมายเหตุ. คดีอยู่ระหว่างสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิด/ไม่มีตัว 59 ราย)
กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ขอให้ประชาชนได้เข้าใจถึงโทษของการเผาป่า เพื่อไม่ให้กระทำผิด รวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ภาคเหนืองดการเผาป่า ในพื้นที่โล่งเพื่อลดปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน.

ทรงวุฒิ ทับทอง