จันทบุรี-คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาแนวทางการบริหารลุ่มน้ำภาคตะวันออกป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง


จันทบุรี-คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร ศึกษาแนวทางการบริหารลุ่มน้ำภาคตะวันออกป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง

วันนี้ ( 17 ก.พ.63 ) ที่ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ ประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก สภาผู้แทนราษฎร นำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ และคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มลุ่มน้ำภาคตะวันออก สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่ศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคตะวันออกป้องกันแก้ไขปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร โดยนายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี ทั้ง 3 เขต นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำลุ่มน้ำภาคตะวันออก และ ลุ่มน้ำจังหวัดจันทบุรี ร่วมสรุปเสนอแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำภาคตะวันออก อาทิ ภาพรวมการบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำภาคตะวันออกและจังหวัดจันทบุรี การแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำระยะยาว การบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร รวมทั้งการบริหารจัดการน้ำประปาในภูมิภาคเขต 1 พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมที่เป็นตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ และ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นการบริหารจัดการน้ำ ระยะยาว

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก

,