Uncategorized ข่าว จันทบุรี

จันทบุรี-นายจ้างแรงงานต่างด้าวเร่งนำแรงงานขอขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนเพื่อดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร / จังหวัดจันทบุรีเชิญชวนนายจ้างเร่งนำแรงงานไปต่อใบอนุญาตก่อน 31 มี.ค.63 หากไปช่วงใกล้หมดเวลา เกรงอาจจะทำให้ล่าช้า

จันทบุรี-นายจ้างแรงงานต่างด้าวเร่งนำแรงงานขอขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนเพื่อดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักร / จังหวัดจันทบุรีเชิญชวนนายจ้างเร่งนำแรงงานไปต่อใบอนุญาตก่อน 31 มี.ค.63 หากไปช่วงใกล้หมดเวลา เกรงอาจจะทำให้ล่าช้า

ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี ชั้น 2 อาคารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ถ.ท่าแฉลบ จ.จันทบุรี นายจ้างที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่จะขอต่อใบอนุญาตทำงานในราชอาณาจักรเป็นแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศอย่างถูกกฎหมายและกำลังดำเนินการขอต่อใบอนุญาต หรือ MOUพิเศษได้เดินทางมาขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง และ ยื่นแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน ลูกจ้าง ตามมาตรา 33 ตามแบบ สปส.1 – 03 เพื่อที่จะได้นำหลักฐานประกอบการตรวจสุขภาพ และดำเนินการต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว ทั้ง 3 สัญชาติในราชอาณาจักรต่อไป ซึ่งยังมีนายจ้างหลายคนที่สับสนกับการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน แต่ที่จริงแล้วเป็นเรื่องง่ายและได้ประโยชน์ทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่จะได้รับสิทธิสวัสดิการตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ การรักษาพยาบาล / ทุพพลภาพ / เสียชีวิต และว่างงานเป็นต้น โดยนางอมรเพ็ญ คนมีเก่า นักวิชาการแรงงาน ชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายการเงินสมทบและตรวจสอบ กล่าวว่าเพื่อความสะดวกรวดเร็ว นายจ้างไม่ต้องกังวลเรื่องการกรอกข้อมูล เพราะที่สำนักงานประกันสังคมมีแบบ สปส.1 – 01 และ สปส. 1-03 ไว้บริการด้านหน้าสำนักงาน สิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมมาคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง รายชื่อลูกจ้าง และแผนที่สถานที่ทำงาน ส่วนลูกจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องมี แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน สปส.1-03 / สำเนาใบอนุญาตทำงาน และ สำเนาหน้าพาสปอร์ตที่มีรูปถ่าย สำนักงานประกันสังคมเปิดให้บริการทุกวันทำการตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ขณะที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ หรือ ศูนย์ OSS จันทบุรี ที่ให้บริการชั่วคราว ณ บ้านเลขที่ 115/20 หมู่ที่ 9 ต.พลับพลา อ.เมือง ซอยวัดพลับพลา มีระบบอินเทอร์เน็ต ไฟฟ้าส่องสว่าง และสาธารณูปโภคต่าง ๆ พร้อมเพรียง อย่างไรก็ตามจังหวัดจันทบุรีได้เชิญชวนสำหรับนายจ้าง ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวและต้องต่ออายุการทำงานดังกล่าวขอให้ทยอยกันไปได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อความสะดวก รวดเร็ว หากจะไปพร้อม ๆ กันในช่วงเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นช่วงที่ใกล้ปิดให้บริการอาจเกิดปัญหาความแออัดเหมือนครั้งที่ผ่านมาได้ ทั้งนี้จังหวัดจันทบุรีมีข้อมูลสถิติ แรงงานต่างด้าวขออนุญาตทำงานอย่างถูกกฎหมายในรอบที่ผ่านมาประมาณ 14,000 กว่าราย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก