Reporter&Thai Army

พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปื 2561 จำนวน 550,063 ตัว ณ บริเวณแม่น้ำกวง หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร

เมื่อ 17 ก.ย.61, 1000 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย พ.อ.บรรณวัฒน์ พรหมจรรย์ รอง ผบ.กกล.รส.จว.ล.พ. และ พ.ต.สุทธิวัฒน์ สิทธิบุญ น.ฝยก.กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกับ นาย วรยุทธ เนาวรัตน์ รอง ผวจ.ล.พ., นาย ภาษเดช หงส์ลดารมภ์ ปลัด จว.ล.พ., นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ ประธานแม่บ้านมหาดไทย จว.ล.พ., พ.ต.อ.สุวัฒน์ แก้วดวงโต รอง ผบก.ภ.จว.ล.พ., พ.อ.ประพันธ์ ธรรมศิริ รอง หน.ส่วนประสารงาน กกล.รส.จว.ล.พ., พ.ท.ธัชชัย ปากาศ รอง หน.กลุ่มงานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กอ.รมน.จังหวัด ล.พ., นายประภัสร์ ภู่เจริญ นายก ทม.ล.พ., นายธวัช ศรีวีระชัย ประมง จว.ล.พ., สมาคมทหารผ่านศึกลำพูน, หน.ส่วนราชการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้าร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปื 2561 จำนวน 550,063 ตัว ณ บริเวณแม่น้ำกวง หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จว.ล.พ. เพื่อฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำหลายชนิดที่มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ให้มีโอกาสดำรงอยู่และคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย เพื่อรณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้คงอยู่ยั่งยืน และงดเว้นจับสัตว์น้ำด้วยเครื่องมือทุกชนิด ในวันที่ ๒๑ ก.ย. ของทุกปี เพื่อเพิ่มผลผลิตการประมงในแหล่งน้ำ สำหรับกิจกรรมภายในงานได้กำหนดเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย


– ส่วนที่ ๑ ปล่อยพันธุ์ปลาลงสู่แม่น้ำกวง ณ บริเวณแม่น้ำกวง หน้าวัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จว.ล.พ. จำนวน 250,009 ตัว ซึ่งบริเวณลำน้ำกวงตั้งแต่สะพานท่านาง ยาวไปจนถึงสะพานท่าขาม ที่กำลังจะดำเนินการประกาศให้เป็นเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ
และในส่วนที่ 2 ผวจ.ล.พ. ได้มอบพันธุ์สัตว์น้ำให้แก่ผู้นำชุมชนฯ และผู้นำท้องถิ่นฯ เพื่อนำไปปล่อยในแหล่งน้ำของชุมชน ฯ ที่กำลังจะดำเนินการประกาศให้เป็นเขตที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ ของ จว.ล.พ. อีก จำนวน 6 แห่ง ประกอบด้วย บริเวณวังหัวกวงต่อวังตอง ต.เวียงยอง อ.เมือง, บริเวณคูเมืองลำพูนทั้งหมด ต.ในเมือง อ.เมือง, บริเวณหน้าวัดศรีบุญยืน ต.เหมืองง่า อ.เมือง, บริเวณหน้าวัดบุบผาราม ต.ริมปิง อ.เมือง, บริเวณลำน้ำลี้หน้าวัดป่าหก ต.ลี้ อ.ลี้ และบริเวณวังสบก้อ ต.ลี้ อ.ลี้ จว.ล.พ. โดยเป็นปลาตะเพียนแห่งละ 50,000 ตัว และปลาบึก แห่งละ 9 ตัว เพื่อให้แหล่งน้ำใน จว.ล.พ. เป็นที่อาศัยของสัตว์และเป็นแหล่งอาหารของชุมชนต่อไป โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ล.พ. เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมฯ ประมาณ 200 คน