Uncategorized

โครงการ จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการ จิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในช่วงเดือนตุลาคม 2561 นี้ เป็นช่วงวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร หลายหน่วยงานจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมใจเป็นจิตอาสาพัฒนาเมืองให้สะอาด อบจ.ร้อยเอ็ดร่วมกับอบต.โนนรัง
เวลา 09.30 น.17 ตุลาคม 2561 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย

จิตอาสา อบจ.ร้อยเอ็ด จิตอาสา อบต.โนนรัง ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด นายกอบจ.ร้อยเอ็ด นายกอบต.โนนรัง กำนัน ต.โนนรังจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ทหาร ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และจิตอาสาประชาชน ร่วมกันกำจัดวัชพืช ผักตบชวา บริเวณคลองชลประทานหนองหญ้าม้า ริมถนนสายร้อยเอ็ด-เมืองสรวง เพื่อคืนความใสให้คลองชลประทานหนองหญ้าม้า กำจัดความเน่าเสียของแหล่งนำ้ ซึ่งนำ้จากคลองหนองหญ้าม้าบางส่วนเติมนำ้ให้บึงพลาญชัย และคืนความสวยงามให้คลองชลประทานหนองหญ้าม้าเพื่อจัดแข่งเรือในโอกาสต่อไป
จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 200 คนกว่าคน


เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรโดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ขุดลอกผักตบชวาผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยร่วมแรงร่วมใจรักสามัคคีกันพัฒนาคลองชลประทานหนองหญ้าม้า

บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลโนนรัง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

 

____________________
ศรีไพร ทูลธรรมข่าว/ภาพ
สื่อประชาสัมพันธ์สมาคมอสม.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 101 smart city