Uncategorized ข่าว เชียงราย

เชียงราย ธารน้ำใจจัดจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เชียงราย ธารน้ำใจจัดจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เช้าวันพฤหัสบดีที่ 17 ตุลาคม 2562 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่บริเวณภายในเรือนจำกลางเชียงราย ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พันจ่าเอก สาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

กิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการรวมพลังจิตอาสาแสดงน้ำใจ และสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ต้องขังที่จะกลับตัวกลับใจมาประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามและเป็นมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

สำหรับโครงการธารน้ำใจท้องถิ่นไทยเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง ครั้งนี้ โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมการเข้าถึงโอกาสและได้รับการสงเคราะห์ด้านคุณภาพชีวิต รวมทั้ง สุขภาพทางจิตใจให้แก่ผู้ต้องขัง เช่น จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ระลึกถึงความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นกำลังใจในการอยู่ร่วมกันในสังคม หลังจากออกจากเรือนจำหรือทัณฑสถาน และเป็นพลังในการช่วยเหลือสังคมต่อไปเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

???????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
17/10/62