Uncategorized ข่าว ร้อยเอ็ด

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด(ก.ช.ภ.จ.รอ.) ครั้งที่ 6/2562

วันนี้ (17 ตุลาคม 2562) เวลา 14.00 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดร้อยเอ็ด(ก.ช.ภ.จ.รอ.) ครั้งที่ 6/2562

ณ ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง

ที่ประชุมได้รับทราบสรุปวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 และรายงานสถานการณ์สภาวะอากาศทั่วไปของจังหวัดร้อยเอ็ด
ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแผนงานโครงการส่งเสริมฟื้นฟูแหล่งอาหารของเกษตรกรด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการส่งเสริมการปลูกถั่วลิสงเพื่อสร้างรายได้ทดแทนจากการปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง การให้ความช่วยหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ด้านการเกษตร(ด้านพืช) กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตายหรือเสียหายโดยสิ้นเชิง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ด้านปศุสัตว์ เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ด้านประมง เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย พิจารณาขอรับการสนับสนุนมาตรการให้ความช่วยเหลือสร้างพนังดินกั้นลำน้ำยัง ระยะทาง 25 กิโลมตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบภัย รวมทั้งสถาบันการอาชีพศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รายงานสถานการณ์อุทกภัย ส่งผลให้โรงฝึกงาน อาคารเรียน และสิ่งก่อสร้างได้รับความเสียหายต่อการเรียนการสอน