Uncategorized ข่าว เพชรบูรณ์

โครงการ เพิ่ม ทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

☆☆☆ โครงการ เพิ่ม ทักษะด้านอาชีพ แก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ ที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นาย พงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในที่ประชุม คณะกรรมการ ขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ. ห้องประชุม อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย มี นางสาว กุลวดี ยาดี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้การต้อนรับ และคณะกรรมการ ขับเคลื่อนโครงการ เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียน ครอบครัวยากจนของจังหวัดเพชรบูรณ์ที่ไม่ได้เรียนต่อเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ตามที่ได้มีพิธี บันทึกข้อตกลงร่วมมือระหว่างผู้ตรวจการแผ่นดินกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและกรมการจัดหางานเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ณ. ห้อง convention Center โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ในการดำเนิน โครงการ เพิ่มพูนทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนรวมทั้งประสานความร่วมมือในการพัฒนานักเรียนที่จบการศึกษาภาคบังคับที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อของทุกจังหวัดในประเทศให้มีทักษะด้านอาชีพในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ ” แรงงานฝีมือ” เพื่อหารายได้ช่วยครอบครัวและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น..

..# ภาพ/ข่าว ทีมงาน.. นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์ นาย บุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม