Reporter&Thai Army

กองทัพภาคที่ ๓ ตั้งศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ โดยกองทัพน้อยที่ ๓ ส่วนหน้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่ออำนวยการควบคุมพื้นที่ปลูปฝิ่นและตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ

กองทัพภาคที่ ๓ ตั้งศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ โดยกองทัพน้อยที่ ๓ ส่วนหน้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่ออำนวยการควบคุมพื้นที่ปลูปฝิ่นและตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ

พล.ต.เกษม วังสุนทร ผู้ช่วยศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ โดยกองทัพน้อยที่ ๓ ส่วนหน้า กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ โดยกองทัพน้อยที่ ๓ ส่วนหน้าเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์จากกองบัญชาการกองทัพน้อยที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เข้าที่ตั้งศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ โดยกองทัพน้อยที่ ๓ ส่วนหน้า ( ศอ.กพต.ทภ.๓ – ทน.๓ (สน.) ค่ายพระปิ่นเกล้า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

เพื่ออำนวยการ ควบคุม กำกับดูแล และประสานการปฎิบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับพื้นที่ปลูปฝิ่นและตัดทำลายไร่ฝิ่นในพื้นที่ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และปฎิบัติงานในห้วงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมี พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ ๓ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ โดยกองทัพน้อยที่ ๓ ส่วนหน้า ( ผอ.ศอ.กพต.ทภ.๓ – ทน.๓ (สน.)) ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่นและตัดทำลายไร่ฝิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ลดลงและหมดไปจากพื้นที่ภาคเหนือตามเป้าหมายที่กำหนด