Reporter&Thai Army

ร.อ. ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 มอบหมายให้ ร.ท. ทนงค์ อิ่นใจ ผบ.มว.ปล.ที่ 1 ร้อย.ร.721 ฐานฯ ผามอญ เป็นผู้แทน และ จัด กพ. ร่วมกับ นาย ปิลันท์ แนวทอง ปลัดอำเภอปางมะผ้า , นายสมบูรณ์ แซ่จาง กำนันตำบลสบป่อง และราษฎร บ.ลุกป่าก๊อ ร่วมกิจกรรมชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่

เมื่อ 170900 ม.ค. 62 ฉก.ร.7 โดย ร.อ. ศิริพงษ์ มูลอำมาตย์ ผบ.ร้อย.ร.721 มอบหมายให้ ร.ท. ทนงค์ อิ่นใจ ผบ.มว.ปล.ที่ 1 ร้อย.ร.721 ฐานฯ ผามอญ เป็นผู้แทน และ จัด กพ. ร่วมกับ นาย ปิลันท์ แนวทอง ปลัดอำเภอปางมะผ้า , นายสมบูรณ์ แซ่จาง กำนันตำบลสบป่อง และราษฎร บ.ลุกป่าก๊อ ร่วมกิจกรรมชุดดำรงธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4 ประจำเดือน ม.ค. 62 และอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจำเดือน ม.ค. 62 โดยในกิจกรรมได้สอบถามถึงปัญหาต่างๆ ภายในชุมชน , ชี้แจงข้อราชการต่างๆ ทั้งยังได้รณรงค์การป้องกันการไม่เผาทำลายพื้นที่ทางการเกษตรและป่าไม้ชุมชน เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควัน , ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานและนักเรียนโรงเรียน บ.ลุกป่าก๊อ พัฒนาทำความสะอาดห้องน้ำภายในโรงเรียน , บริการตัดผมให้แก่เด็กนักเรียน และได้ร่วมกันมอบสิ่งของให้แก่ นาย บุญมี แสวงเสริมศิริ ผู้พิการทางขาและมีฐานะยากจน ณ บ.ลุกป่าก๊อ ต.สบป่อง อ.ปางมะผ้า จว.ม.ส. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย