Reporter&Thai Army

ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน กองพล ( ขุนศึก ๓๑) โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ร่วมกับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๑ ได้บรรยายประวัติศาสตร์ วีรกรรมความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทย

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒เวลา ๑๙.๐๐ -๒๐.๓๐ น. ชุดปฎิบัติการกิจการพลเรือน กองพล ( ขุนศึก ๓๑) โดย มณฑลทหารบกที่ ๓๑ ร่วมกับ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๓๑ ได้บรรยายประวัติศาสตร์ วีรกรรมความเสียสละของพระมหากษัตริย์ไทย เสริมสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกสร้างความรักความสามัคคีความปรองดองสมานฉนันท์ของคนในชาติ การรณรงค์เผยแพร่เกียรติคุณ และพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ นโยยายและผลงานของรัฐบาล และ ทบ. นำไปสู่การมีส่วนรวมของประชาชน ให้กับ นศท.ชั้นปีที่ ๓ในการฝึกภาคสนาม จำนวน ๔๐๐ คน โดยมี พันเอก พงษ์ยุทธ งามเกษม ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ ๓๑ เป็นประธาน (การบรรยายนอกแผนงานประจำเดือน ม.ค.๖๒ของ ทบ.)