Reporter&Thai Army

ชป.แม่พริก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ปกครอง ประชาชนจิตอาสา ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติมอบหมายภารกิจสำหรับกำลังพลจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และร่วมกันพัฒนาวัดพระบาทวังตวง

-เมื่อ180900 ม.ค.62 ชป.แม่พริก ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ปกครอง ประชาชนจิตอาสา ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติมอบหมายภารกิจสำหรับกำลังพลจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และร่วมกันพัฒนาวัดพระบาทวังตวง มีประชาชนร่วมกิจกรรมจิตอาสา ประมาณ 200 คน
ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย