Reporter&Thai Army นิตยสารตำรวจ สถานีประชาชน

มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.หนองฉาง จว.อ.น. ร่วมกับ นาย สมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง และนาง สุทัตตา ทองคำดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ในการตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินจำนวนหนึ่ง ให้กับ นางสะอาด เทียนเงิน

เมื่อ ๑๘๐๙๓๐ –๑๘๑๑๓๐ ก.พ.๖๒ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.อ.น.โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๔ พัน.๑) อ.หนองฉาง จว.อ.น. ร่วมกับ นาย สมพจน์ สารภูษิตสันต์ นายอำเภอหนองฉาง และนาง สุทัตตา ทองคำดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง ในการตรวจสอบความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือ และมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเงินจำนวนหนึ่ง ให้กับ นางสะอาด เทียนเงิน บ้านเลขที่ ๓๑/๑๗ ม.๕ ต.หนองสรวง อ.หนองฉางฯ,นางสังวาล เงินงาม บ้านเลขที่ ๔๓/๔ ม.๕ ต.หนองสรวง อ.หนองฉางฯ และนางชนัย คงยุทธ บ้านเลขที่ ๔/๑ ม.๕ ต.หนองสรวง อ.หนองฉางฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ที่ได้รับความเสียหายเหตุจากเหตุวาตภัยเมื่อ ๑๗ ก.พ.๖๒ ที่ผ่านมา