ข่าว เพชรบูรณ์

ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดให้มี พิธีสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวัน ท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

วันที่ 18 มีนาคม 2562 วันท้องถิ่นไทย ….. ที่หอประชุม หลังใหญ่ ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดให้มี พิธีสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวัน ท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 มีนายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี ถวายพานพุ่ม สักการะ พระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีหน่วยงาน ท้องถิ่นต่างๆ ได้มาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง เช่น องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับท้องถิ่น ในการนี้ ได้จัดให้มี การถวายพานพุ่ม จากหน่วยงานต่างๆ อาทิเช่น นายเสกสรร นิยมเพ็ง จากเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ นายสำรวย กาจันทร์ ตัวแทนจาก องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยใหญ่ จ่าเอกวิชา ฉัตรวิโรจน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากช่อง เป็นต้น