ข่าว ร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

จังหวัดร้อยเอ็ด จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562
เมื่อช่วงเช้าวันนี้ 18 มีนาคม 2562 นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 5 บริเวณหน้าศากลางจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายทวี จงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยมีพระราชพรหมจริยคุณ เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
ในพิธีประธานถวายมาลัยกรพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐกาลที่ 5 จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อย กล่าวถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอ่านสารวันท้องถิ่นไทย พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันท้องถิ่นไทย

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมีพระบรมราชโองการยกฐานะตำบลท่าฉลอม ขึ้นเป็นสุขาภิบาลท่าฉลอม ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และเป็นการถือกำเนิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นการวางรากฐานที่สำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยในปัจจุบัน โดยจังหวัด ร้อยเอ็ด มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 203 แห่ง ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลตำบล 64 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบล 137 แห่ง รวมทั้งสิ้น 203 แห่ง
นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการ จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวันท้องถิ่นไทย การแสดงผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาทิ การบริหารจัดการขยะขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการ อบต.ไร้ถัง การแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องออกกำลังกายจากวัสดุเหลือใช้ของเทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ จากการแสดงสินค้า OTOP ชั้นนำ การแสดงศักยภาพของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนตำบลเหนือเมือง ในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ ในการประภัยต่างๆ เป็นต้น

//////////////////////////////
***-เครดิต-ภาพข่าว-**
คมกฤช พวงศรีเคน
ศรีไพร ทูลธรรม -&-รายงาน
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด