ข่าว ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด สรุปรณรงค์สัญจรปลอดภัยสงกรานต์ ปี 62 ยอดสะสม 7 วัน คุมเข้ม เกิดอุบัติเหตุ 81 ครั้ง บาดเจ็บ 99 ราย เสียชีวิต 5 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5 ราย

ร้อยเอ็ด สรุปรณรงค์สัญจรปลอดภัยสงกรานต์ ปี 62 ยอดสะสม 7 วัน คุมเข้ม เกิดอุบัติเหตุ 81 ครั้ง บาดเจ็บ 99 ราย เสียชีวิต 5 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5 ราย
วันนี้ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระเวสสันดร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานสรุปสถานการณ์อุบัติเหตุ ของศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562

โดยมีนายเกรียงไกร จิตธรรม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด พันโท ถนอม วงศ์พิมล ผู้แทนรองผู้อำนวยการรักษารักษาความมั่นคงภาพในจังหวัดร้อยเอ็ด นาย ก้องพิภพ อารยรังศรี ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทร้อยเอ็ด นายอำนวย ระดาบุตร ประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด ผู้แทนมณฑลทหารบกที่ 27 ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมสรุปสถานการณ์ในครั้งนี้ 

นายเลิศบุศย์ กองทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า สถิติข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 11- 17 เมษายน 2562 มียอดสะสม 7 วัน คุมเข้ม เกิดอุบัติเหตุ 81 ครั้ง บาดเจ็บ 99 ราย เสียชีวิต 5 ราย ลดลงจากปีที่ผ่านมา 5 ราย เมื่อเทียบกับปี 2561

ที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุ 66 ครั้ง บาดเจ็บ 83 ราย เสียชีวิต 10 ราย อำเภอที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุดคือ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด 15 ครั้ง รองลงมา คืออำเภอสุวรรณภูมิ 11 ครั้ง อำเภอเสลภูมิ อำเภอหนองพอก อำเภอละ 10 ครั้ง อำเภอพนมไพร 9 ครั้ง อำเภอเกษตรวิสัย 5 ครั้ง อำเภอโพนทราย อำเภอปทุมรัตต์ อำเภอธวัชบุรี อำเภอละ 3 ครั้ง อำเภอเชียงขวัญ อำเภออาจสามารถ อำเภอละ 2 ครั้ง อำเภอโพนทอง อำเภอโพธิ์ชัย อำเภอเมืองสรวง อำเภอเมยวดี อำเภอหนองฮี อำเภอทุ่งเขาหลวง อำเภอจังหาร และอำเภอจตุรพักตรพิมาน อำเภอละ 1 ครั้ง สาเหตุหลักเนื่องจากเมาสุรา/มีกลิ่นสุรา ร้อยละ 40.74 ขับรถเร็ว 30.86 ตัดหน้ากระชั้นชิด 20.99 ประมาท 4.94 และหลับใน 2.47

นอกจากนี้ ได้มีการประชุม เพื่อร่วมวิเคราะห์ถึงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่ ทั้ง 20 อำเภอ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันถอดบทเรียนที่จะใช้ในทุกเทศกาล และทุกวันจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มีการรณรงค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนได้มีความปลอดภัยในชีวิตการเดินทางทั้ง 365 วัน จะต้องมีความปลอดภัย ซึ่งจะต้องให้มีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน รวมทั้ง ท้องที่ ท้องถิ่น ร่วมด้วยช่วยกันสร้างความปลอดภัยในทุกการเดินทางตลอดทั้งปี

ศรีไพร ทูลธรรม_รายงาน
***เครดิต***
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด