Uncategorized

นครนายก พิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5

นครนายก พิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5


วัดอุดมธานี พระอารามหลวง จัดพิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครนายก 2561
ที่วัดอุดมธานี พระอารามหลวง ตำบลบ้านใหญ่ จังหวัดนครนายก พระเทพศาสนาภิบาล รองประธานกรรมการขับเคลื่อนโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ส่วนกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายศูนย์ประสานงานโครงการ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศานา หมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดนครนายก ประจำปี 2561 โดยมีพระราชพรหมคุณ เจ้าคณะจังหวัดนครนายก พระครูปริยัติโพธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายกพระครูอุดม กิจจานุกุล เจ้าคณะตำบลสาริกา เขต 1พร้อมคณะสงฆ์ให้การต้อนรับพร้อมพาคณะกรรมการฯเดินทางเยี่ยมชม ภูกะเหรี่ยง หมู่ที่ 1 ตำบลศรีนาวา จังหวัดนครนายก ชมวิถีธรรมชาติ เรียนรู้ความเรียบง่ายของชีวิตตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงและหลักศีล 5 จากนั้นคณะกรรมการฯเดินทางมาที่วัดคีรีวัน ชมการแสดงเซิ้งไทยเวียง พระครูปริยัติธิสุนทร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครนายก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์และประธานในพิธีให้โอวาท แลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการฯพร้อมเชิญประธานและคณะกรรมการเดินเยี่ยมชมนิทรรศการและการสาธิตผลิตภัณฑ์จากชุมชนและโรงเรียน
จากความเป็นมาของโครงการรักษาศีล 5 เริ่มจากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย ประกอบด้วยการกระทำผิดกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การระบาดของสิ่งเสพติด และอบายมุข การแตกแยกทางความคิดเห็น การเห็นประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และการจาบจ้วงดุหมิ่นสถาบันหลักของชาติ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ล้วนเกิดจากการขาดสติ จิตสำนึก ศิลธรรมและคุณธรรมจริยธรรมอันจะส่งให้สังคมเกิดความขัดแย้งดังกล่าว

 


ภาพ/สมบัติ เนินใหม่
ข่าว/รัชชานนท์ เนินใหม่
นายพรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก