Uncategorized

คลังจังหวัดจันทบุรี ยกระดับสำนักงานสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ภายหลังปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ที่เป็นมาตรฐานสากล และเกิดประโยชน์ต่อราชการและประชาชน ในรูปแบบ Excellent Service

คลังจังหวัดจันทบุรี ยกระดับสำนักงานสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ ภายหลังปรับปรุงเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการ ที่เป็นมาตรฐานสากล และเกิดประโยชน์ต่อราชการและประชาชน ในรูปแบบ Excellent Service

วันนี้ ( 17 ส.ค.61 ) ที่ คลังจังหวัดจันทบุรี นางลาวัลย์ พันธุ์นิล คลังจังหวัดจันทบุรี นำข้าราชการ พนักงานในสังกัดให้การต้อนรับ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำภาคเอกชน และแขกผู้มีเกียรติที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมในพิธีเปิดสำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี โดยมีนางภัทรภร วรทรัพย์ รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมด้วยนายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นประธานตัดริบบิ้นทั้งนี้กรมบัญชีกลางได้ปรับโครงสร้างและภารกิจขององค์กรใหม่เพื่อตอบสนองนโยบายกระทรวงการคลัง โดยในส่วนของสำนักงานคลังจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานสังกัดกรมบัญชีกลาง ในการให้บริการตามภารกิจในส่วนภูมิภาค ได้ปรับโครงสร้างใหม่พร้อมกับการพัฒนาด้านสถานที่ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในรูปแบบสำนักงานคลังจังหวัดสู่มาตรฐานความเป็นเลิศ Excellent Service โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัด เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและบทบาทใหม่ ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดพิธีเปิดในวันนี้ขึ้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรและเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติงาน มีการปรับภูมิทัศน์ภายในสำนักงาน สร้างความสะดวก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสวยงาม ถือเป็นหน่วยงานราชการที่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ทำงานให้มีความทันสมัย พร้อมให้บริการแก่ประชาชนและส่วนราชการที่มาติดต่อราชการ


ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์
รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก