Uncategorized

นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิด”งาน มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด(พชอ.)๑๐๑ Smart City ปี ๒๕๖๑

ร้อยเอ็ด**๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา๑๐.๐๐น. นายประดิษฐ์ ศรีประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองร้อยเอ็ด ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เปิด”งาน มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด(พชอ.)๑๐๑ Smart City ปี ๒๕๖๑ พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลให้กับบุคคลต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และมอบโล่รางวัลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในเขตอำเภอเมืองร้อยเอ็ด


ณ ห้องประดับดาว ประดับฟ้า โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการดำเนินงานของ นายแพทย์ศิวพล บุญรินทร์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจังหวัดร้อยเอ็ด นายบุรี ทิพนัสสาธารณสุขอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายแพทย์พิทักษ์พงษ์ พยุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด นายสานิตย์ ว่องสัธนพงษ์ อดีตส.ส.ร้อยเอ็ด พันตำรวจโทเกรียงไกร กุลธร แทนผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด พันโท บรรจง ศรีศิลป์ สัสดีอำเภอเมืองร้อยเอ็ด นายมงคล โอสายไทย หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด นายพิทักษ์ ดลเจือ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง ,เพื่อความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนตั้งระบบพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน


นายแพทย์พิทักษ์พงศ์ พายุหะ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวรายงานในการจัดงานมหกรรมฯในครั้งนี้มีเครือข่ายอำเภอเมืองทั้งหมด ๑๕ เครือข่ายตำบลมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๗๐๐ คนประกอบด้วยผู้บริหารผู้แทนของส่วนราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเมืองร้อยเอ็ดและคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระดับอำเภอ ตำบล หมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข
ระบบสุขภาพยั่งยืน เข้าใจ เข้าถึง พึ่งได้

 

_____________
ศรีไพร ทูลธรรม :ภาพ/ข่าว
เหยี่ยวข่าวโนนรัง ๑๐๑ smart city รายงาน