Uncategorized

ครูนักเรียน 4 จังหวัด ร่วมมือปรับพฤติกรรมลดขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล

ครูนักเรียน 4 จังหวัด ร่วมมือปรับพฤติกรรมลดขนมขบเคี้ยวและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา จัดเวทีเสวนา เหลียวหลังแลหน้าการปรับพฤติกรรมเด็กเหนือเพื่อบริโภคขนมขบเคี้ยว และพฤติกรรมการบริโภคปลอดภัยของเด็กเหนือในพื้นที่ 4 จังหวัด ณ โรงแรมแทนเจอรีนวิลล์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โดยปัจจุบันประเทศไทยพบโรคอ้วนในเด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องจากเด็กไทยนิยมบริโภคความหวาน โดยเฉพาะบริโภค ขนมขบเคี้ยว น้ำอัดลม ชาเขียว เครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลมาก โดยในระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมาพบว่าเด็กไทยมีภาวะน้ำหนักตัวเกินเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า คาดว่ามีประมาณ 1.3 ล้านคนที่มีภาวะน้ำหนักเกิน จากข้อมูลปัญหาโรคอ้วน ของมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ เคยรายงานว่าปัญหาสุขภาพที่เกิดขึ้นกับเด็กที่มีโรคอ้วนมีอยู่ 5 อย่างคือปัญหาหัวใจและหลอดเลือด, ปัญหาระบบหายใจ ซึ่งมีผลต่อความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กปัญหานิ่วในถุงน้ำดี ปัญหาที่ให้เกิดโรคเรื้อรัง เช่น โรคไตโรคมะเร็งตับอ่อน เป็นต้น , ปัญหาการเกิดภาวะดื้ออินซูลิน( INSULIN ) ที่นำมาสู่การเกิดโรคเบาหวานและการระบาดของโรคอ้วนเกิดจากการนิยม “บริโภคน้ำอัดลม เครื่องดื่มน้ำตาลสูง และอาหารที่มีไขมันปริมาณมาก”

นางสาวพวงทอง ว่องไว ​มูลนิธิพะเยาเพื่อการพัฒนา การปรับพฤติกรรมลดบริโภคขนมขบเคี้ยว และเครื่องดื่มผสมน้ำตาล เพื่อนำไปสู่การลดภาวะน้ำหนักเกินตัวและโรคอ้วน การดำเนินงานควรเน้นความร่วมมือการทำงานระหว่างเด็กนักเรียน ครูในโรงเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ผู้ที่เป็นกลุ่มแม่ค้าและร้านค้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นข้อเสนอต่อการขับเคลื่อนการทำงานประกอบไปด้วย
1. กระทรวงศึกษาธิการ ควรสนับสนุนให้มีแผนการสอนที่เป็นนโยบายของเขตการศึกษา
2. ผู้ปกระกอบการควรคิดสูตรขนมเครื่องดื่มที่มีปริมาณน้ำตาลน้อย
3. สนับสนุนการใช้โลโก้ทางเลือกให้มีขนาดใหญ่เพื่อให้เห็นได้อย่างชัดเจน ติดผลิตภัณฑ์ที่มีน้ำตาลน้อยแต่
4. สนับสนุนให้ท้องถิ่นให้มีข้อบัญญัติในการขับเคลื่อนในการบริโภคอาหารปลอดภัย
โดยมีตัวแทนครูนักเรียนผู้ปกครองผู้ประกอบการค้าใน 4 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา จังหวัดพิจิตร และจังหวัดเชียงใหม่