Uncategorized ข่าว เชียงราย

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการหน่วยแพทย์พระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์” ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 4 แห่งจักรีบรมราชวงศ์ ในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2562 ที่สนามหญ้าหน้าลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ศาลากลางหลังแรก ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นางดวงจิตต์ ปรัชญ์สกุล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการทั้งฝ่ายพลเรือน ตำรวจ ทหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนนท้องถิ่น ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย องค์การบริหารส่วนตำบลโดยรอบ และประชาชนจิตอาสาทุกเพศทุกวันมาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคับคั่ง

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เปิดกรวยถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ก่อนจะกล่าวคำสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และนำกล่าวคําปฏิญาณ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” พร้อมกัน จากนั้น ปล่อยแถวแยกย้ายปฏิบัติงานตามจุดที่กำหนด ได้แก่ จุดวัดพระสิงห์ จุดวัดดอยจอมทอง จุดคริสตจักรที่ 1 เวียงเชียงราย และจุดมัสยิดดารุลอามาน โดยพร้อมเพรียงกัน

สำหรับ โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีด้วยหัวใจ เป็นกิจกรรมตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดความสามัคคี ความรักในหมู่ประชาชน เกิดการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสิ่งสาธารณประโยชน์ และการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างยั่งยืน ทั้งยังส่งผลให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน อีกทั้ง ให้เกิดความรัก ความผูกพัน ใน 4 สถาบันหลักของชาติได้แก่สถาบันชาติสถาบันศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์ และประชาชนอีกด้วย

???????????????⛽??
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
18/10/62