Reporter&Thai Army

ชป.กร.ร.4 พัน.1(ขุนอาสา 306) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

ชป.กร.ร.4 พัน.1(ขุนอาสา 306) ดำเนินกิจกรรมตามโครงการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.61, 0900-1200 ณ ศาลากลางบ้าน บ้านเนินคีรี หมู่ 10 ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี. ร.ท.สุชาติ จินดาวงษ์ หน.ชป.กร.ร.4 พัน.1 (ขุนอาสา 306) พร้อมด้วยวิทยากร จำนวน 5 นาย ร่วมกับนายสนอง บุษบงค์ ปลัดอำเภอบ้านไร่, นายสุริวงค์ แห้วเพ็ชร กำนันตำบลทัพหลวง อ.บ้านไร่, ผู้นำชุมชน และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ดำเนินกิจกรรมตามโครงการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์ การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ชี้แจงนโยบายและผลงานของ ทบ. ที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่

ผลการปฏิบัติ : มีประชาชน ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ จ.อุทัยธานี และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ทั้งนี้สร้างการรับรู้และความเข้าใจ ให้กับประชาชนที่เข้าร่วมโครงการฯ พร้อมทั้งสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย